วีดิทัศน์แนะนำการสอนด้วยสื่อชุด Projects: Play & Learn ชั้น ป.4: สัมภาษณ์ผู้สอน