Loading image. Please wait
เกียรติบัตร-อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก
2
3
4
5
6
7
8
นางสาวสิตานัน อ่วมเครือ นิสิตปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์การศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ
เข้ารับรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น รางวัลศาสตราจารย์ ดร. กานดา ณ ถลาง ประจำปีการศึกษา 2554
ปริญญานิพนธ์ระดับดี เรื่อง"การศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชุด Projects: Play & Learn
(ฉบับปรับปรุง) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนคลองกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร"
โดยรองอธิการบดืฝ่ายวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ เป็นประธานมอบรางวัล : วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555