คณะผู้จัดทำ

  ที่ปรึกษา   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ
 
         
  ผู้พัฒนาเว็บ   นายเจนจบ สุขแสงประสิทธิ์
นายนันตวรรธน์ กันยาทอง
นายชัยวัฒน์ ช่างกลึง
 
         
  ผู้วาดภาพ   นายอนุชา สายสุข  
         
  ผู้เขียนบทเว็บ   รองศาสตราจารย์ศรีภูมิ อัครมาส
รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล
 
       
ผู้ตรวจ   รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา  
       
ผู้ประสานงานฝ่ายบริหาร   นางสาวสุพัตรา ทองกัลยา
นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข
 
       
ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการ   รองศาสตราจารย์ศรีภูมิ อัครมาส