Home

คณะผู้จัดทำ

 
ที่ปรึกษา คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายวินัย รอดจ่าย)
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ)
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คศ.4 รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
สถาบันภาษาอังกฤษ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์)
ผู้สร้างเว็บ Tom White
ผู้วาดภาพ นายอนุชา สายสุข
ผู้เขียนบทเว็บ รองศาสตราจารย์ศรีภูมิ อัครมาส, นางสาวสุพัตรา ทองกัลยา
ผู้ตรวจ รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา
ผู้อ่านบท/ขับร้อง รองศาสตราจารย์ศรีภูมิ อัครมาส, Nicole Lasas, Tom White,
Rachel Fleury, Glen Fleury, Joshua Fleury, Carissa Fleury,
Emily Morris, Rena Fowles, Paul West, Adam West,
นางสาวชิดชนก มัญชุรัตน์
ผู้บันทึก/ตัดต่อเสียง นายชณรรษ หาญอาษา
ผู้ประสานงานฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล, นางยุวดี อยู่สบาย,
นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข
ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ศรีภูมิ อัครมาส